Translations: Italian | Hungarian | French | Spanish | Greek | Turkish | Dutch | German | Romanian | Portuguese | Czech | Polish | Slovakian | Slovenian

Dear Distribution Partner,

Rising costs of doing business fueled by several economic factors beyond our control have resulted in the review of our Shipping Policies.

We would like to inform you that our policy will be amended with regard to free shipping.

In alignment with company processes; Effective January 2, 2020, Europe & Turkey will no longer offer Free Shipping for all orders above € 500 / £ 500 or higher. 

In line with our courier’s annual changes in the cost of shipping, we will adjust our Shipping and Handling fees, Effective January 2, 2020. 

Updated price lists will be available in your BackOffice shortly.

Stay Incredible,
ORGANO™ Europe Team


Spese di spedizione e gestione: aggiornamento annuale

Gentile Incaricato Partner,

l’aumento dei costi delle attività, alimentato da numerosi fattori economici al di fuori del nostro controllo, ha portato alla revisione delle nostre politiche di spedizione.

Desideriamo informarLa che le nostre politiche in materia di spedizioni gratuite saranno modificate.

In linea con i processi aziendali; A partire dal 2 gennaio 2020, Europa e Turchia non offriranno più la spedizione gratuita per ordini superiori a € 500 / £ 500.

In linea con le variazioni annuali del nostro corriere nel costo della spedizione, adegueremo le nostre spese di spedizione e gestione, a partire dal 2 gennaio 2020.

La lista aggiornata dei prezzi sarà disponibile nel vostro BackOffice a breve.

Stay Incredible,

Il Team di Organo Europa


Gastos de envío y manejo: actualización annual

Estimado Socio de Distribución,

El aumento del coste de hacer negocio, impulsados por varios factores económicos más allá de nuestro control, ha dado como resultado la revisión de nuestras Políticas de envío.

Nos gustaría informarle que nuestra política se modificará con respecto al envío gratuito.

En alineación con los procesos de la empresa;

A partir del 2 de enero de 2020, Europa y Turquía no ofrecerán el envío gratuito para pedidos superiores a € 500 / £ 500.

En línea con los cambios anuales de nuestro servicio de transporte en el coste de envío, ajustaremos nuestras tarifas de envío y manejo, vigentes a partir del 2 de enero de 2020.

La lista de las nuevas tarifas será disponible en el BackOffice pronto.

Mantente increíble

Equipo de Organo Europe


 ΈΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΎ: ΕΤΉΣΙΑ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ

Αγαπητέ Συνεργάτη Διανομής,

Το αυξανόμενο κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, που έχει δημιουργηθεί από πολλούς οικονομικούς παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας, οδήγησε στην αναθεώρηση των Πολιτικών Αποστολής μας.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πολιτική μας θα τροποποιηθεί όσον αφορά την δωρεάν αποστολή.

Σε ευθυγράμμιση με τις διαδικασίες της εταιρείας:

Από τις 2 Ιανουαρίου 2020, η Ευρώπη και η Τουρκία δεν θα προσφέρουν πλέον δωρεάν αποστολή για όλες τις παραγγελίες κόστους 500 € / £ 500 και άνω.

Σύμφωνα με τις ετήσιες μεταβολές του κόστους αποστολής, θα προσαρμόσουμε τα έξοδα αποστολής και χειρισμού που θα ισχύουν από τις 2 Ιανουαρίου 2020.

Οι ενημερωμένοι τιμοκατάλογοι θα είναι διαθέσιμοι στο BackOffice σας σύντομα.

Μείνετε εκπληκτικοί,

Ομάδα Ευρώπης Organo 


LES FRAIS D’EXPÉDITION ET DE MANUTENTION : MISE À JOUR ANNUELLE

Cher Partenaire de Distribution,

L’augmentation des coûts des activités commerciales, alimentée par plusieurs facteurs économiques au-delà de notre contrôle, a entraîné la révision de nos politiques d’expédition.

Nous tenons à vous informer que notre politique concernant la livraison gratuite sera modifiée.

En alignement avec les processus de l’entreprise;

À compter du 2 janvier 2020, Europe et Turquie n’offriront plus la livraison gratuite pour les commandes régulières supérieures à 500 € / 500 £ ou plus.

Conformément aux changements annuels du coût d’expédition de notre service de transport, nous ajusterons nos frais d’expédition et de manutention à compter du 2 janvier 2020.

Les listes de prix mises à jour seront bientôt disponibles dans votre BackOffice.

Restez incroyable,

Équipe Organo Europe


NAKLİYE VE TAŞIMA ÜCRETLERİ: YILLIK GÜNCELLEME

Sevgili Dağıtım Ortağı,

Kontrolümüz dışındaki çeşitli ekonomik faktörlerin tetiklediği iş yapma maliyetlerinin artması, Nakliye Politikalarımızın gözden geçirilmesine yol açmıştır.

Ücretsiz gönderim konusundaki politikamızın değiştirileceğini size bildirmek isteriz.

Şirket süreçlerine uygun olarak;

2 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Avrupa ve Türkiye, 1500 TYR /500 € / 500 £ veya üzeri tüm siparişler için artık Ücretsiz Kargo sunmayacaktır.

Kuryemizin nakliye maliyetindeki yıllık değişikliklere paralel olarak, 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olarak Nakliye ve Taşıma ücretlerimizi gözden geçireceğiz.

Güncel fiyat listeleri kısa süre içinde BackOffice’inizde mevcut olacaktır.

Hep Muhteşem Kal,

Organo Avrupa Takımı


SZÁLLÍTÁSI ÉS KEZELÉSI DÍJAK: ÉVES FRISSÍTÉS

Kedves Forgalmazói Partner,

A különböző, rajtunk kívül álló, gazdasági tényezők által megnövekedett költségek eredményeképpen újra kellett vizsgálnunk szállítási költségeinket.

Tájékoztatunk, hogy szállítási szabályzatunk módosításra kerül az ingyenes szállításra nézve.

Vállalati politikánkat szem előtt tartva;

2020. január 2-tól kezdődően az ingyenes szállítás az 500€/500£ feletti rendelésekre Európában és Törökországban nem lesz elérhető.

A futárszolgálat éves árváltozásaihoz igazodva 2020. január 2-tól megváltoznak szállítási és kezelési költségeink.

A frissített árlisták hamarosan elérhetőek lesznek a webirodában.

Legyél elképesztő,

Organo Europe Csapat


VERZEND- EN ADMINISTRATIEKOSTEN: JAARLIJKSE UPDATE

Beste Distributiepartner,

Stijgende kosten van zakendoen, gevoed door verschillende economische factoren buiten onze controle hebben geleid tot herziening van ons verzendbeleid.

We willen u graag informeren dat ons beleid wordt gewijzigd met betrekking tot gratis verzending.

In lijn met bedrijfsprocessen;

Met ingang van 2 januari 2020 bieden Europa en Turkije niet langer gratis verzending aan voor reguliere bestellingen boven de € 500 / £ 500.

In overeenstemming met de jaarlijkse wijzigingen in de verzendkosten van onze koerier, passen wij onze verzend- en administratiekosten aan, met ingang van 2 januari 2020.

Bijgewerkte prijslijsten zullen binnenkort beschikbaar zijn in uw BackOffice.

Stay Incredible,

Organo Europe Team


Versand- und Bearbeitungsgebühren: Jährliche Aktualisierung

Sehr geehrter Vertriebspartner,

Steigende Kosten für die Geschäftstätigkeit, die durch verschiedene wirtschaftliche Faktoren außerhalb unserer Kontrolle verursacht werden, haben zu einer Überprüfung unserer Schifffahrtspolitik geführt.

Wir möchten Sie darüber informieren, dass sich unsere Richtlinien für den kostenlosen Versand ändern.

Im Einklang mit den Geschäftsprozessen;

Ab dem 2. Januar 2020 werden Europa und die Türkei bei Bestellungen über 500 € / 500 £ keinen kostenlosen Versand mehr anbieten.

In Übereinstimmung mit den jährlichen Änderungen der Versandkosten unseres Kuriers werden wir unsere Versand- und Bearbeitungsgebühren mit Wirkung zum 2. Januar 2020 anpassen. 

Aktualisierte Preislisten werden in Kürze in Ihrem BackOffice verfügbar sein.

Bleiben Sie unglaublich,

Organo Europe Team


Taxe de expediere și manipulare: actualizare anuală

Stimate Distribuitor Partener,

creșterea costurilor activităților, alimentată de numeroși factori economici dincolo de controlul nostru, a dus la revizuirea politicilor noastre de transport maritim.

Dorim să vă informăm că politica noastră va fi modificată cu privire la transportul gratuit.

În conformitate cu procesele de afaceri; Începând cu 2 ianuarie 2020, Europa și Turcia nu vor mai oferi transport gratuit pentru comenzi de peste 500 EUR / 500 GBP.

În conformitate cu modificările anuale ale curierului în costul transportului, ne vom ajusta costurile de transport și de manipulare, începând cu 2 ianuarie 2020.

Listele de preț actualizate vor fi disponibile în curând în BackOffice.

Rămâi incredibil,

Echipa Europa Organo


Taxas de envio e processamento: actualização annual

Caro Parceiro de Distribuição,

Os custos crescentes de fazer negócios alimentados por vários fatores econômicos além de nosso controle, levaram a uma revisão de nossa política de transporte marítimo.

Gostaríamos de informá-lo que a nossa política de envio gratuito está a mudar.

Em alinhamento com os processos da empresa;

A partir de 2 de Janeiro de 2020, a Europa e a Turquia deixarão de oferecer transporte gratuito para encomendas regulares superiores a € 500 / £ 500 ou mais. 

De acordo com as alterações anuais nos custos de envio do nosso correio, vamos ajustar os nossos custos de envio e manuseamento, com efeito a partir de 2 de Janeiro de 2020.

As listas de preços actualizadas estarão disponíveis no seu BackOffice em breve.

Fique Incrível,

Equipe Organo Europa


Přepravní a manipulační poplatky: roční aktualizace

Vážený Distribuční Partner,

Rostoucí náklady na podnikání podporované několika ekonomickými faktory, které jsou mimo naši kontrolu, vedly k revizi našich přepravních zásad.

Rádi bychom vás informovali, že naše zásady budou změněny s ohledem na dopravu zdarma.

V souladu s podnikovými procesy; S účinností od 2. ledna 2020 již nebudou Evropa a Turecko nabízet dopravu zdarma u všech objednávek nad 500 EUR / 500 GBP nebo vyšší.

V souladu s každoročními změnami nákladů na dopravu našeho kurýra upravíme naše poplatky za dopravu a manipulaci, účinné od 2. ledna 2020.

Aktualizované ceníky budou brzy k dispozici ve vašem BackOffice.

Zůstaň neuvěřitelný,

Organo Europe Team


Opłaty przewozowe i manipulacyjne: aktualizacja roczna

Drogi Partner Dystrybucyjny,

Rosnące koszty prowadzenia działalności napędzane przez kilka czynników ekonomicznych, na które nie mamy wpływu, doprowadziły do przeglądu naszych zasad wysyłki.

Informujemy, że nasza polityka zostanie zmieniona w odniesieniu do bezpłatnej wysyłki.

Zgodnie z procesami firmy; od 2 stycznia 2020 r. Europa i Turcja nie będą już oferować bezpłatnej wysyłki dla wszystkich zamówień powyżej 500 EUR / 500 GBP lub więcej. 

Zgodnie z rocznymi zmianami kosztów wysyłki dokonywanymi przez naszego kuriera, dostosujemy nasze opłaty za wysyłkę i obsługę od 2 stycznia 2020 roku. 

Zaktualizowane cenniki będą wkrótce dostępne w Twoim BackOffice.

Pozostań niesamowity,

Organo Europe Team


Poplatky za dopravu a manipuláciu: ročná aktualizácia

Vážený Distribučný Partner,

Rastúce náklady na podnikanie vyvolané niekoľkými ekonomickými faktormi, ktoré sú mimo našej kontroly, viedli k preskúmaniu našich prepravných politík.

Radi by sme vás informovali, že naše pravidlá sa zmenia a doplnia, pokiaľ ide o dopravu zadarmo.

V súlade s podnikovými procesmi; S účinnosťou od 2. januára 2020 už Európa a Turecko nebudú ponúkať dopravu zadarmo pre všetky objednávky nad 500 EUR / 500 GBP alebo viac.

V súlade s ročnými zmenami v nákladoch na prepravu, ktoré sme vykonali v kurze, upravíme naše poplatky za prepravu a manipuláciu s účinnosťou od 2. januára 2020.

Aktualizované cenníky budú čoskoro k dispozícii vo vašom BackOffice.

Zostaň neuveriteľný,

Organo Europe Team


Stroški prevoza in ravnanja: letna posodobitev

Dragi Distribucijski Partner,

Naraščajoči stroški poslovanja, ki jih povzroča več gospodarskih dejavnikov, ki niso pod našim nadzorom, so povzročili pregled naših politik pošiljanja.

Obveščamo vas, da se bo naša politika spremenila glede brezplačne dostave.

V skladu s procesi podjetja; Od 2. januarja 2020 Evropa in Turčija ne bosta več ponujala brezplačne dostave za vsa naročila nad 500 EUR / 500 € ali višje.

V skladu z letnimi spremembami stroškov pošiljanja našega kurirja bomo prilagodili naše pristojbine za pošiljanje in ravnanje z veljavnostjo 2. januarja 2020.

Posodobljeni ceniki bodo v vaši BackOffice kmalu na voljo.

Ostanite neverjetni,

Organo Europe Team


Previous Post
Next Post